Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az Ön és VR MAX Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött üzleti kapcsolattal összefüggő személyes adatait Társaságunk az alábbiak szerint kezeli:

Adatkezelő neve: VR MAX Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő elérhetőségei:

Postacím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.

E-mail: info@vrmax.hu

Adatkezelés célja: Személyes adatait az üzleti, kereskedelmi és marketing kapcsolat létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése céljából kezeljük.

Kezelt adatok köre: Különböző adatokat kezelünk partnereinkről, függően az üzleti kapcsolat jellegétől, a köztünk létrejött szerződés tartalmától és a vonatkozó jogszabályok előírásaitól. A kezelt adatok köre magában foglal(hat)ja az alábbiakat: természetes személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, a szerződéses jogviszony kezdetével, fennállásával, az abból folyó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatok, továbbá a marketingtevékenységünk folytatását elősegítő bármilyen személyes jellegű adat.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés létesítése és teljesítése, a VR MAX Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság közvetlen üzletszerzéshez fűződő jogos érdeke, valamint egyes adatok kezelése esetében az érintett hozzájárulása. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult a hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Adattárolás időtartama: A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal és kötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig, az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetve őrzési időről rendelkező jogszabályok által előirt ideig kezeljük a személyes adatokat. Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

Adattovábbítás és adatfeldolgozók: A személyes adatokat továbbíthatjuk olyan harmadik személy részére, amely a VR MAX Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság részére a fent meghatározott jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése körében szolgáltatást nyújt, ha e szolgáltatás teljesítéséhez ezen adatok továbbítása szükséges. Különösen az ügyviteli és informatikai rendszereink üzemeltetéséhez és a könyveléshez kapcsolódó feladatok ellátása céljából továbbíthatjuk az ezekhez a tevékenységekhez szükséges személyes adatokat az e feladatokat ellátó harmadik személyek részére. Adatfeldolgozóink az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően minden személyes adatot törölnek vagy visszajuttatnak a VR MAX Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság részére, és törlik a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.

Érintetti jogok: Kérésre tájékoztatást adunk a személyes adatok kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről. Kérésre hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adatokhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz és biztosítjuk az adathordozhatósághoz való jog érvényesítését. Kérésre a pontatlan adatokat helyesbítjük, kiegészítjük. Kérésre azon személyes adatokat, amelyek megőrzésére, kezelésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, és arra vonatkozóan más adatkezelési jogalap sem áll fenn, a jogszabályok által lehetővé tett esetekben töröljük. Kérésre és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben a személyes adatok kezelését korlátozzuk.

Hatósághoz fordulás joga: Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslat érdekében panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségeiken:

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az adatkezelő székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bírósági eljárásról további információkat a www.birosag.hu honlapon tudhat meg. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a szerződéses jogviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez Öntől nyilatkozat beszerzése szükséges, úgy a nyilatkozat beszerzése során minden esetben felhívjuk az Ön figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezelés tényére, jogalapjára, céljára.