Általános Szerződési Feltételek

1. Az általános szerződési feltételek tárgya

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a VR MAX Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169.; cégjegyzékszám: 01-09-333593; adószám: 26586481-1-42; továbbiakban: „VR MAX”) és a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: „Ügyfél”) (VR MAX és Ügyfél a továbbiakban együtt: „Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A VR MAX a 1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169. alatti AsiaCenter első emeletén található üzlethelyiségében (továbbiakban: „Üzlethelyiség”) virtuális valóság (VR) játék- és élményközpontot üzemeltet, amelynek keretében Ügyfelei részére egyéni és csoportos VR játékokban való részvételt biztosít, valamint az Üzlethelyiséget zártkörű rendezvények (pl.: születésnap, céges rendezvények, csapatépítés, stb.) céljára is rendelkezésre bocsátja (továbbiakban együtt: „Szolgáltatás”).

2. Az ÁSZF hatálya

Az ÁSZF hatálya a VR MAX által a Szolgáltatás tárgyában megkötött minden jogügyletre kiterjed, függetlenül attól, hogy annak létrejötte a VR MAX Üzlethelyiségében, vagy az általa üzemeltetett www.vrmax.hu (továbbiakban: „Honlap”) történt.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF-et magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

3. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás minden cselekvőképes személy által igénybe vehető. A Szolgáltatás 8 éves kor alatt nem, 8-12 éves kor között kizárólag felnőtt (szülő, tanár) aktív felügyelete mellett (azaz a szülő, tanár folyamatos és közvetlen jelenlétében), 12-18 éves kor között pedig a szülő, illetve a tanár Üzlethelyiségben megadott hozzájárulásával vehető igénybe. A hozzájárulás a Szolgáltatás igénybevételével megadottnak tekintendő. A VR MAX fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján a Szolgáltatásban való részvételt bármikor bárkinek megtagadja.

Az Ügyfélnek lehetősége van időpontot foglalni a Honlapon keresztül, telefonon, e-mailen és Facebook Messenger-en. A foglalás érvényességének feltétele az Ügyfél telefonos és e-mail elérhetőségének megadása és ezek egyikén  VR MAX visszaigazolása. Abban az esetben, ha az Ügyfél 30.000,- Ft-ot meghaladó összegű foglalást eszközöl, úgy a foglalás érvényességéhez 50%-os előleg teljesítse szükséges. A 30.000,- Ft-ot meghaladó összegű foglalás lemondása (azaz a Szolgáltatás igénybevételétől történő elállás) az alábbiak szerint történhet:

 – a foglalt időpont előtt 14 naptári napig a Szolgáltatás díjmentesen lemondható;

– a foglalt időpont előtt 13 naptári naptól a Szolgáltatás – a foglalás bruttó díjának alapulvételével számított – 50% bánatpénz ellenében mondható le.

A Szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint történik:

a) Az Ügyfél időpontot foglalást kezdeményez a Honlapon keresztül, telefonon, e-mailen és Facebook messengeren. A foglalás a VR MAX általi visszaigazolással válik érvényessé. Kihasználtság függvényében lehetőség van a Szolgáltatás foglalás nélküli igénybevételére is.
b) Az Ügyfél az Üzlethelyiségben a recepciós pultnál egyezteti, hogy melyik VR élménnyel szeretne játszani, és mennyi ideig;
c) Az Ügyfél által kiválasztott VR élményhez kapcsolódó játéktereket a játékmester megmutatja az Ügyfél részére;
d) A játékmester az Ügyfelet eligazítja, segíti a felszerelés felvételében és használatában, valamint a játék elején elmagyarázza, betanítja a választott játékot;
e) Az Ügyfél a játék időtartama alatt önállóan játszik, azonban a játékmesterektől bármikor segítséget kérhet.

A VR MAX felhívja a figyelmet, hogy az Üzlethelyiségben általában egyidőben egy-két játékmester dolgozik, akik az Ügyfelekkel megosztva foglalkoznak, így pár perces várakozások emiatt előfordulnak.

A játék időtartama bruttó időtartam, amelybe a felszerelés fel és levétele, valamint a játékok betanulása beleszámít. A recepción töltött idő nem számít bele a játékidőbe.

Foglalásnál a játékidő mindig a visszaigazolt időpontban kezdődik, így késés esetén a játékidő a késés időtartamával csökkenhet. Erre tekintettel a VR MAX javasolja, hogy az Ügyfél 10-15 perccel korábban érkezzen a lefoglalt időpontra.

4. Bérlet

Az Ügyfélnek személyesen az Üzlethelyiségben lehetősége van bérletet (továbbiakban: „Bérlet”) vásárolni a Honlapon megtalálható feltételekkel. A Bérlet sorszámozott klubkártya formájában kerül átadásra. A Bérlet harmadik személyek részére átruházható, bemutatóra felhasználható. A klubkártyán 10 játékóra kerül jóváírásra, amelyet 60 nap alatt lehet felhasználni. A klubkártyára újbóli bérletvásárlás eredményeképpen feltöltésre kerülnek az újonnan vásárolt játékórák.

5. A vásárlással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezések

Az Ügyfél a játék bruttó időtartama után köteles a Honlapon, illetve az Üzlethelyiségben feltüntetett díjat megfizetni azzal, hogy a játékidő számítása a megkezdett félórák alapján történik, de a minimum játékidő egy óra.

A játékmester az Ügyfelet a játékidő vége előtt 5 perccel figyelmezteti. Az Ügyfélnek – kapacitás függvényében – lehetősége van a tervezettnél hosszabb játékidőt is eltölteni díjfizetés ellenében. A hosszabbítás kizárólag az Ügyfél kifejezett és egyértelmű kérésére történik.

Az Üzlethelyiségben a fizetés készpénzzel, vagy bankkártyával lehetséges. Fizetéskor a VR MAX nyugtát, avagy az Ügyfél előzetes kérésére papíralapú ÁFÁ-s számlát állít ki.

A Honlapon, illetőleg az Üzlethelyiségben megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt általános forgalmi adót, mely alól kivételt képeznek azon gazdálkodó szervezetek részére szóló ajánlatok, ahol kifejezetten és egyértelműen nettó összeg + áfa kerül feltüntetésre.

Késedelmes fizetés esetén a VR MAX a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

6. Felelősség

Az Ügyfél a Szolgáltatást kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A VR MAX felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Szolgáltatás szédülést, hányingert, rosszullétet az arra hajlamosak esetében epilepsziás tüneteket is okozhat, melyért a VR MAX a felelősségét teljes egészében kizárja. Terhes nőknek, továbbá a fenti mellékhatások kiváltására alkalmas gyógyszert szedő személyeknek a VR MAX nem javasolja a Szolgáltatás igénybevételét.

A VR MAX az Ügyfél által a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen elszenvedett balesetekből eredő felelősségét teljes egészében kizárja.

A VR MAX teljes egészében kizárja a felelősségét azon esetekben, amikor a Szolgáltatás nyújtása műszaki okok miatt nem teljesíthető (pl.: készülék meghibásodás, áramszünet, stb.), köteles azonban az Ügyfél részére a szolgáltatásnyújtást az Ügyféllel egyeztetett módon pótolni.

Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik a felszerelésben általa okozott károkért.

A Szolgáltatás igénybe vétele során az Ügyfél köteles betartani a játékmester által közölt viselkedési szabályokat. Különösen tilos futni, ugrálni, illetőleg a játékteret a VR felszerelésben elhagyni. Abban az esetben, ha az Ügyfél oly módon veszi igénybe a Szolgáltatást, hogy azzal saját maga, vagy mások testi épségét, avagy saját maga, mások, vagy a VR MAX vagyontárgyait veszélyezteti, a játékmester először figyelmeztetésben részesíti, majd kitilthatja a Szolgáltatásból. Ez esetben az Ügyfél a díjcsökkentésre, vagy visszatérítésre nem jogosult.

A legnagyobb gondosság mellett is előfordulhat, hogy technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár, vagy a ténylegestől eltérő tulajdonság jelenik meg az adott szolgáltatás mellett. A tévesen feltüntetett árral és/vagy tulajdonsággal összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért a VR MAX semmilyen felelősséget nem vállal, felelősségét mindenre kiterjedően teljes egészében kizárja, azonban ilyen esetben az Ügyfél jogosult a szerződéstől minden további jogkövetkezmény nélkül elállni.

7. Szerződés megszűnése, visszatérítés

A Szolgáltatás tárgyában megkötött szerződés megszűnik:

– a mindkét fél által történő teljesítéssel;

– az Ügyfél elállási jogának gyakorlásával, az elállás VR MAX általi kézhezvételének napján;

– a felek közös megegyezésével;

– a jelen ÁSZF-ben részletezett egyéb esetekben.

Az Ügyfél szabályszerű elállása esetén a VR MAX az Ügyfél által teljesített befizetést haladéktalanul készpénzben az Üzlethelyiségben, vagy az Ügyfél által írásban megadott bankszámlaszámra banki átutalás útján téríti vissza az elállás közlésétől számított öt (5) banki napon belül.

8. Panaszkezelés és jogorvoslat

A VR MAX tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos panasz esetén, valamint a Szolgáltatás minőségével, a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyekben a vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület eljárásáról részletesen a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezik. Az egyes békéltetőtestületek elérhetőségei a https://bekeltetes.hu/ címen megtalálhatóak. A VR MAX székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelye, elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186

9. Adatkezelés

A személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések maradéktalan betartása mellett, azoknak megfelelően történik.

Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével az Ügyfél elfogadja a VR MAX www.vrmax.hu/adatkezeles link alatt, valamint az Üzlethelyiségben papíralapon is hozzáférhető és megismerhető adatkezelési tájékoztatóját.

10. Vegyes rendelkezések

Az Ügyfél a Honlapon való böngészéssel tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlap, valamint a Szolgáltatások (azaz az elérhető VR élmények és játékok) a VR MAX döntése alapján bármikor megváltoztathatók.

A Honlapon található tartalmak szerzői jogvédelem alatt állnak. Annak részben, vagy egészben történő bárminemű felhasználása kizárólag a VR MAX előzetes írásbeli hozzájárulásához kötött.

A Felek jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során a nyilatkozataikat kizárólag írásban, magyar nyelven, a VR MAX részére a … pontban feltüntetett, míg az Ügyfél részére az általa megadott elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni. Az e-mail kommunikáció írásbelinek tekintendő. A Felek az egymáshoz címzett küldeményeket azon a napon tekintik kézbesítettnek, amikor az a másik félhez megérkezett. Az emailen küldött üzenetek az olvasási visszaigazolás alapján tekintendő kézbesítettnek. Abban az esetben, ha a kommunikáció postai úton történik, úgy a sikeres kézbesítés időpontjának a tértivevényen feltüntetett dátum tekintendő. Amennyiben a küldemény „nem kereste”, „elköltözött”, vagy „címzett elégtelen” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a második sikertelen kézbesítést követő 5. munkanapon a küldemény kézbesítettnek tekintendő (kézbesítési vélelem).

A Felek a jelen ÁSZF alapján megkötött jogviszony teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és a tisztesség elvének, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének megfelelően kötelesek eljárni. Kötelesek ezen felül tájékoztatni egymást minden olyan tényről és körülményről, amely a másik fél számára lényeges lehet.

Amennyiben a jelen ÁSZF egyes rendelkezései részben vagy egészben érvénytelenek, vagy a vonatkozó szabályoknak nem megfelelőek lennének, az a többi rendelkezés érvényességét érintetlenül hagyja. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelennek minősülő rendelkezést egy jogilag megengedett rendelkezéssel helyettesítik, amely tartalmilag a lehető legjobban megközelíti az eredeti rendelkezés tartalmát.

A jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszonyokra a magyar jog irányadó, mellyel összefüggő jogviták elbírálására hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, avagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

11. Törvényi hivatkozások

2011. évi CXII. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogokról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

12. A VR MAX elérhetőségei

telefon: +36 70 310 8500
e-mail: info@vrmax.hu
web: www.vrmax.hu